Doktoriõpe sotsiaalteaduste valdkonnas

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond on Eesti hinnatuim sotsiaalteadlaste koolituskeskus, mis pakub laiapõhjalist sotsiaalteaduslikku kõrgharidust. Valdkonna teadustöö keskendub ühiskondlikult oluliste küsimuste laiapõhjalisele uurimisele, eesmärgiga kujundada ja tõlgendada tulevikuühiskonda. Alates 2022/2023 õppeaastast on valdkonnas kaks doktoriõppe programmi: sotsiaalteadused ja haridusteadused, millel saab õppida kokku üheksal erialal – majandusteadus, ärijuhtimine, õigusteadus, politoloogia, psühholoogia, sotsioloogia, meedia ja kommunikatsioon, haridusteadus, loodusteaduslik haridus.

Loe lähemalt sisseastumisest doktoriõppesse Tartu Ülikoolis

Sotsiaalteaduste doktoriõppe programm

Haridusteaduste doktoriõppe programm

Doktoriõppekavad enne 2022/2023. õppeaastat sisseastunutele

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõpet Tartu Ülikoolis reguleerib doktoriõppe eeskiri, mis sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta. Kõikidel doktorantidel on soovituslik tutvuda heade tavadega Tartu Ülikoolis, eriti doktoriõppe hea tavaga. Lisaks üldistele õigusaktidele ja headele tavadele reguleerib sotsiaalteaduste valdkonnas doktoriõppe läbimist valdkondlik atesteerimiskord. Valdkonna doktoriõppe nõukogu on välja töötanud juhised ja soovitused, mis aitavad doktorantuuri läbimist paremini planeerida ja edukalt doktorikraadi kaitsmiseni jõuda.

Loe lähemalt Tartu Ülikooli doktoriõpet reguleerivate õigusaktide ja dokumendivormide kohta

Doktorantuuri läbimine

Teaduseetika

Doktoriõpingute toetamine

Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe keskus

Keskuse ülesanne on tagada, et valdkonna doktoriõpe toimuks kooskõlas kehtestatud kordadega. Lisaks vastutab keskus sujuva infovahetuse ning doktorantide ja juhendajate nõustamise eest küsimustes, mis puudutavad doktoriõppe korraldust, rahastusmeetmeid ning õppeainete ja koolituste valikut. Doktorikoolide projekti elluviijaks on Tartu Ülikool. Partneriteks on Tallinna ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Estonian Business School. Meetme abil suurendatakse ülikoolide koostööd doktoriõppes, selle kvaliteeti ja atraktiivsust. Muu hulgas on doktorikooli eesmärk aidata doktorantidel luua teaduskontakte nii erialade kui ka rahvusvahelises koostöös ning pakkuda neile ja nende juhendajatele enesetäiendusvõimalusi.

Tutvu valdkonna doktoriõppe nõukogu liikmetega