Eesti doktrorikooli mobiilsustoetus sotsiaalteaduste valdkonna doktorantidele

Sotsiaalteaduste valdkonna doktorikool pakub doktorantidele toetust lühiajaliseks mobiilsuseks. Ennekõike toetatakse osalemist rahvusvahelisel erialasel konverentsil välismaal suulise ettekandega. Lisaks võetakse vastu taotlusi ka osalemiseks rahvusvahelisel konverentsil välismaal posterettkandega; osalemiseks intensiivkursusel või suve-/talvekoolis välismaal. 

Doktorandil on võimalik saada doktorikooli mobiilsustoetust üks kord kalendriaastas. Ühe toetuse maksimaalne summa saab olla kuni 2000 euro ulatuses. Rahastatakse nii Eestist kui välismaalt algavaid reise. 

Lühiajaline mobiilsus kestab kuni 30 kalendripäeva (sh lähetuse sihtkohta ja tagasi reisimiseks kuluv aeg). Reis võib kesta 1 päev enne ja 1 päev pärast üritust.
 
Taotlusvoorud 2024. aastal on planeeritud taotlemistähtaegadega 20.05.2024, 15.09.2024.

Toetust saab taotleda Eesti ülikooli doktorant, kelle doktoriõpingud ei ole peatatud (akadeemilist puhkust ei loeta õpingute peatamiseks). Õpingute peatamine DÕE p 38 ja p 39. 

Mobiilsustoetuse info on samuti üleval Eesti doktorikooli kodulehel. 

Taotlusele kvalifitseeruvad lähetused (esitatud eelistuste järjekorrast):

 • osalemine rahvusvahelisel konverentsil välismaal suulise ettekandega;
 • osalemine rahvusvahelisel konverentsil välismaal posterettekandega;
 • osalemine intensiivkursusel või suve-/talvekoolis välismaal;

Toetust saab taotleda TÜ sotsiaalteaduste valdkonna doktorant (sh doktorant-nooremteadur), kes ei osale mõnes teadusgrandis, mis võimaldab finantseerida osalemist erialasel konverentsil või muud erialast tegevust. Eelistatakse kandidaate, kellel muud toetuse saamise võimalused puuduvad. 
Toetust saab taotleda Eesti ülikooli doktorant, kelle doktoriõpingud ei ole peatatud.  
Kui doktorant soovib doktorikooli toetust mõne teise mobiilsustoetusega kombineerida, siis tuleb eelnevalt veenduda, et viimase tingimused seda võimaldavad. ​ 

 

 •  Osavõtutasu- hüvitatakse kuludokumentide alusel.  

Doktorikool ei hüvita osavõtutasu arvestuses eraldi välja toodud konverentsi sotsiaalsete ürituste, lõuna/õhtusöökide, liikmemaksude ja ekskursioonide (v.a kui tegemist on teadustöö teemaga seotud ekskursiooniga) tasusid.  

 • Sõidukulud, majutuskulud- ​​​​​hüvitatakse ühikuhindade alusel.
 •  Päevaraha – makstakse 32 eurot välislähetuse päeva kohta. Päevi loetakse ürituse ametliku toimumise aja järgi, millele võib põhjendatud juhul lisanduda reisimiseks üks päev enne ja üks päev pärast ürituse toimumist.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb:

 • täita taotlusvorm akadeemilise mobiilsuse keskkonnas (sisselogimine UT kasutajatunnusega), mis sisaldab ka motivatsioonikirja;
 • Kui konverentsil esinetakse ettekandega, tuleb taotluse juurde lisada kinnitus ettekande vastu võtmise kohta. 
 • kursusel, seminaril või muus tegevuses osalemise korral vastuvõtva asutuse kinnituse (nt registreerimiskinnitus, kutsekiri vmt);
 • osavõtutasu hüvitamise taotlemisel kinnituse osavõtutasu suuruse kohta;
 • juhendaja kinnitus doktorandi osalemise kohta (võib kinnitada akadeemilise mobiilsuse keskkonnas või e-kirja teel (leana.lahesoo@ut.ee). Kui juhendajal/doktorandil on grante, siis palun teavet rahastuse võimalikkusest doktorandi mobiilsuse osas.

 

​NB TÜ töötaja! Avaldus on ühtlasi digilähetus. Palun vormistage lähetus läbi akadeemilise mobiilsuse keskkonna! Lähetuse prognoositavad kulud tuleb näidata digivoos vormistatud lähetuskorraldusel, pannes need kirja märkuste lahtrisse. Lähetuskulude finantsallika käsutaja on Janek Saluse, finantsallikas NSVSV24207

Toetuse maksimaalne suurus on kuni 2000 eurot ühe reisi/inimese kohta. 

Mobiilsustoetus toimib kulupõhiselt: 

1) toetuse saaja poolt makstud kulud hüvitatakse taotleja lähetusaruande/ kuluaruande alusel;   

ja/või  

2) toetus makstakse välja teenuse arve alusel (adresseeritud Tartu Ülikoolile). Sellisel juhul tuleb teenused tellida Tartu Ülikooli riigihanke kaudu. Loe täpsemalt siseveebist

Doktorantide rahvusvahelise õpirände kulude katmisel rakendatakse ühikuhindu, mis on kasutusel riiklikus mobiilsusstipendiumi programmis “Kristjan Jaagu programm”.  

Sõidukulude osa kaetakse sõidutoetusega, kuhu on arvestatud kõik edasi-tagasi reisiga seonduvad kulud, nt kohalik transport, reisikindlustus jmt. Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.

 

Toetus edasi-tagasi reisi kohta

 

Distants linnast linna
1180 EUR100-499 km
2275 EUR500-1999km
3360 EUR2000-2999km
4530 EUR3000-3999km
5820 EUR4000-7999km
61100 EUR8000- või enam km

Majutuskulu osa kaetakse majutustoetusega, mida makstakse välismaal toimuva ürituse ajal ning põhjendatud juhul üks öö enne ja üks öö pärast ürituse toimumist.

 Toetus ühe öö kohtaÕpirände kestvus
180 EUR2-6 päeva
260 EUR 7-14 päeva
335 EUR15-30 päeva

Doktorikoolist ei ole abikõlblikud panga ülekandetasud ja käibemaks. 

 

Taotlusi hindab sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe nõukogu. 

Taotlusvoorud 2024. aastal on planeeritud taotlemistähtaegadega 20.05.2024, 15.09.2024 ja 15.11.2024?

Taotluste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • taotleja on Eesti ülikooli doktorant;
 • taotleja ei ole sel kalendriaastal doktorikoolist mobiilsustoetust saanud;
 • taotlus on koostatud korrektselt;
 • reisi eesmärk on selge, sihtkoht ja tööülesanded sobivad. Reisi seos doktoritöö sisuliste vajaduste ning valmimisega tugev;
 • taotluse kestus ja eelarve on läbi mõeldud ja mõistlik.

Kulude hüvitamise alus (5 tööpäeva peale reisi):  

 • doktorikooli projektijuhile tuleb esitada allkirjastatud tegevusaruanne doktorikooli vormil,  
 • ilma ülikooli töölepinguta doktorandil tuleb vormistada ​​​​kuluaruanne,
 • lähetusaruandele või kuluaruandele tuleb lisada osavõtutasu maksmist tõendavad dokumendid (arve, maksekinnitus),
 • lähetusaruandele või kuluaruandele tuleb lisada ürituse programm ning korraldaja ametlik kinnituskiri, kus on ürituse toimumise aeg kuupäevaliselt välja toodud. 

NB TÜ töötaja! Kõik reisiga seotud dokumendid tuleb lisada lähetuste töövoogu lähetusaruande juurde.

Lähetuskorraldusse või kuluaruandesse tuleb lisada lause: „Lähetus/õpiränne on kooskõlas Tartu Ülikooli projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ (2021-2027.4.04.24-0003) ning projekti eesmärkide ja tegevuskavaga.“

Kui doktorant osaleb üritusel ettekande või posterettekandega, siis tuleb neis täita teavitusnõudeid. Teavitusnõuete rikkumise korral ei ole mobiilsuskulud doktorikoolist abikõlblikud.
 Ettekande avaslaidile või postrile tuleb paigutada logo: vt kasutamise juhend, logode failid (EST, ENG).  

Logo kasutamisel tuleks silmas pidada järgmist:

 • kindlasti kasutage perioodi 2021-2027 logosid,
 • logo proportsioone ei tohi muuta,
 • logo valget turvaala ei tohi ära kaotada,
 • logo peab olema loetavas suuruses ja nähtaval kohal,
 • värvilist logo ei tohi must-valgelt välja trükkida,
 • eestikeelse teksti juurde eestikeelne logo, võõrkeelse teksti juurde ingliskeelne logo.  
Leana Lahesoo
Sotsiaalteaduste valdkond
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
Lossi 36–126
+372 737 5337
Leana Lahesoo
Sotsiaalteaduste valdkond
Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
Lossi 36–126
+372 737 5337