Valdkonna juhtimine

Sotsiaalteaduste valdkonna kõrgeim otsustuskogu on valdkonna nõukogu. Dekaanile nõu andev kogu on valdkonna valitsus. Valdkonna tegevust juhib dekaan. Sotsiaalteaduste valdkonna tegevuse alused ja korra sätestab Tartu Ülikooli põhikiri.

Nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad dekaan ning valdkonna instituutide juhid ja kolledžite direktorid. Lisaks kuulub valdkonna nõukokku viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget. Ülejäänud kohtadele valivad oma esindajad valdkonna akadeemilised töötajad. Nõukogu esimees on dekaan.

Dekaan

Alates 2023. aasta 24. augustist on sotsiaalteaduste valdkonna dekaani kohusetäitja deliktiõiguse professor Janno Lahe. Dekaan juhib valdkonna nõukogu tööd, teostab järelvalvet valdkonna struktuuriüksuste tegevuse üle, esindab ülikooli vastavalt rektori antud volitustele. Dekaan määrab ametisse prodekaanid. 

Valitsus

Nõuandva koguna on moodustatud valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad dekaan, prodekaanid, kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

Instituudid

Instituut (sh õigusteaduskond, majandusteaduskond, Narva ja Pärnu kolledž) on ülikooli akadeemiline põhiüksus, mis ühendab lähedaste erialade õppe- ning teadus- ja arendustöö. Instituudi põhiülesanne on teha oma erialadel õppe- ning teadus- ja arendustööd ning tagada ülikooli põhikirjaline tegevus. Instituutide kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, instituutide tööd juhib juhataja või direktor ning kolledžite tööd direktor.

Lossi 36 õppehoone droonivaatest.

Dekaanikandidaatide kohtumine sotsiaalteaduste valdkonna töötajate ja üliõpilastega

Tartu Ülikooli peahoone

Valimiskomisjon registreeris dekaanikandidaadid

õppehoone

Sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu otsustas dekaani umbusaldushääletuse edasi lükata