Valdkonna juhtimine

Sotsiaalteaduste valdkonna kõrgeim otsustuskogu on valdkonna nõukogu. Dekaanile nõu andev kogu on valdkonna valitsus. Valdkonna tegevust juhib dekaan. Sotsiaalteaduste valdkonna tegevuse alused ja korra sätestab Tartu Ülikooli  põhikiri.

Nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad dekaan ning valdkonna instituutide juhid ja kolledžite direktorid. Lisaks kuulub valdkonna nõukokku viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget. Ülejäänud kohtadele valivad oma esindajad valdkonna akadeemilised töötajad. Nõukogu esimees on dekaan.

Dekaan

Alates 2016. aasta jaanuarist on sotsiaalteaduste valdkonna dekaan makroökonoomika professor Raul Eamets. Dekaan juhib valdkonna nõukogu tööd, teostab järelvalvet valdkonna struktuuriüksuste tegevuse üle, esindab ülikooli vastavalt rektori antud volitustele. Dekaan määrab ametisse prodekaanid. 

Valitsus

Nõuandva koguna on moodustatud valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad dekaan, prodekaanid, kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

Instituudid

Instituut (sh õigusteaduskond, majandusteaduskond, Narva ja Pärnu kolledž) on ülikooli akadeemiline põhiüksus, mis ühendab lähedaste erialade õppe- ning teadus- ja arendustöö. Instituudi põhiülesanne on teha oma erialadel õppe- ning teadus- ja arendustööd ning tagada ülikooli põhikirjaline tegevus. Instituutide kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, instituutide tööd juhib juhataja või direktor ning kolledžite tööd direktor.

#juhtimine
Tartu Ülikooli peahoone

Quo vadis, universitas?

#juhtimine

Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe nõukogu

Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe nõukogu eesmärk on valdkonna doktoriõppe programmide haldamine ja arendustegevuse korraldamine.
#juhtimine
Indrek Reimand

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktoriks valiti Indrek Reimand