Foto:
Andero Kalju

Sotsioloogia

Ühiskonna säilenõtkus on tihedalt seotud sotsiaalse struktuuri ja individuaalse toimevõimekusega. Seetõttu on lisaks ajaloolistele sotsioloogia uurimissuundadele, nagu näiteks sotsiaalne kihistumine, klass, mobiilsus, religioon, sugu ja kõrvalekalded, oluline uurida ka sotsiaalseid muutuseid. Ühiskonnateaduste instituudis uurime ja analüüsime ühiskonna struktuuride ja protsesside muutumisele lisaks ka sotsiaalsete riskide ja probleemidega toimetulekut, aidates kaasa ka lahenduste leidmisele.   

Teadusvaldkonna kirjeldus 

Ühiskonnateaduste instituudis tegeletakse suurte sotsiaalsete riskide ja probleemide uurimise ning lahenduste kaardistamisega. Meid huvitab, milliseid riske ja probleeme põhjustavad kaasaegse ühiskonna protsessid, näiteks ränne ja globaliseerumine, kliimamuutus, ressursipuudus, tehnoloogiline areng ja sotsio-tehniliste süsteemide muutumine. Meie eesmärk on toestada muutuste juhtimist ühiskonnas, lähtudes baasväärtustest nagu ökoloogiline ja sotsiaalne õiglus ning kestlikkus.   

Teadustöös sotsioloogia valdkonnas keskendutakse 2022. aastal kolmenle põhiteemale. Säilenõtkete ja dialoogiliste kogukondade juures pakuvad meile huvi sotsiaalne ettevõtlus, ränne ja lõimumine, hargmaisus ning teenuste disain. Inimese heaolu ja eneseteostust väärtustava kultuuri kujunemisse anname panuse uurides laste subjektiivset heaolu ja haavatavust, proaktiivseid tugiteenuseid, terviseriskide seost keskkonnaga ning sotsiaalse agressiivsuse ja vägivalla eri vorme. Kestliku ühiskonna ja riigi jaoks peame oluliseks analüüsida nii mikro-, meso- kui ka makrotasandi protsesse; nii küberkuritegevust kui ka suurt siiret.  

Uue kvaliteetse ekspertteadmise loomise kõrval peame oluliseks ka ühiskonnas kaasa rääkimist. See hõlmab nii leidude ühiskonnale vahendamist kui ka avaliku arutelukultuuri edendamist. Teadlaste järelkasvu soodustamiseks kaasame teadusprojektidesse ja -uuringutesse tudengeid juba bakalaureuseastmes.  

Peamised uurimissuunad

  • Sotsiaalne heaolu ja sotsiaalpoliitika 
  • Sotsioloogia 
  • Säilenõtke kogukond 
  • Ränne ja lõimumine 
  • Noorsoo- ja sotsiaaltöö 


#kestlikkus #teadus
Kergliiklustee jalakäijatele ja ratturitele_allikas Pexels

Valmis uuring ja analüüs, mis käsitleb kohalike omavalitsuste rolli rohepöördes

#teadus
Mikroplast ämbris_allikas Pexels

Värske teadus: tulemuslikust lastekaitsest, koroonajärgse tuleviku kujutlemisest, rasvunud poiste treenimisest ja kahjulikust mikroplastist

#kestlikkus #teadus #ühiskonnale
Piret Ehin 2

Eesti teadus ja ühiskond vajavad praegu kõige enam avatust, tõde ja julgeolekut