Foto:
Johan Paul Hion

Majandusteadus ja ärindus

Majandusteaduskond on Eesti juhtiv ja kiiresti arenev majandusteaduse alase uurimistöö keskus, mis on tugevalt seotud rahvusvaheliste teadusvõrgustikega. Keskendume igapäevaselt teadustöö tegemist soosiva keskkonna arendamisele ning teeme koostööd paljude rahvusvaheliste teaduskeskustega. Lisaks loome kõrge akadeemilise tasemega teadustööle ka Eesti poliitikakujundajatele vajalikke rakendusuuringuid ning nõustame vajalikke osapooli. Meie teadlased avaldavad töid kõrgetasemelistes ajakirjades nagu näiteks American Economic Review, Strategic Management Journal, Research Policy, Technovation jt. Alates 2000. aastast anname välja majandusteaduskonna toimetiste sarja. Meil töötab kolm Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaati ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. 

Teadusvaldkonna kirjeldus 

Majandusteaduskonnas tegeletakse teadustööga nii rahvamajanduse (economics) kui ka ettevõttemajanduse (business administration) suunal tehes alus- ja rakendusuuringuid. Lisaks panustavad majandusteaduskonna teadlased valdkonnaülestesse ettevõtluse ja innovatsiooni alastesse uuringutesse. Teadustegevuse tulevikupotentsiaal on hea, sest tugevnevad ja lisanduvad uued sidemed rahvusvaheliste võrgustikega ning käivitunud on mitmed interdistsiplinaarsed uuringud põnevates läbimurdevaldkondades (migratsiooni ja teadmussiirde seosed, mobiilpositsioneerimine ja turismiturundus, innovatsioon ja organisatsioonikäitumine, kultuuridimensioonid ja innovatsioon). Tuleviku seisukohalt on väga oluline, et igal-aastal kaitstakse teaduskonnas 4-5 doktoritööd. 

Peamised uurimissuunad 

  • Innovatsiooniuuringud
  • Tööturu- ja rändeuuringud
  • Ettevõtete rahvusvahelistumine
  • Organisatsioonikäitumine ja personali juhtimine
  • Kultuuri- ja sotsiaalse kapitali uuringud
  • Neuroturundus
  • Ettevõtlus ja teadmusmajandus

 

#kestlikkus #teadus
Kergliiklustee jalakäijatele ja ratturitele_allikas Pexels

Valmis uuring ja analüüs, mis käsitleb kohalike omavalitsuste rolli rohepöördes

#teadus
Mikroplast ämbris_allikas Pexels

Värske teadus: tulemuslikust lastekaitsest, koroonajärgse tuleviku kujutlemisest, rasvunud poiste treenimisest ja kahjulikust mikroplastist

#kestlikkus #teadus #ühiskonnale
Piret Ehin 2

Eesti teadus ja ühiskond vajavad praegu kõige enam avatust, tõde ja julgeolekut