Foto:
Andres Vaher

Liis Roosaar kaitseb doktoritööd „Essays on labour mobility and labour productivity“

23. septembril kell 13.00 kaitseb Liis Roosaar majandusteaduse erialal doktoritööd Essays on labour mobility and labour productivity („Uurimusi tööjõu mobiilsusest ja tootlikkusest“).

Juhendajad:
professor Raul Eamets, Tartu Ülikool
kaasprofessor Jaan Masso, Tartu Ülikool
professor Urmas Varblane, Tartu Ülikool

Oponendid:
teadur Linas Tarasonis, Vilniuse Ülikool (Leedu)
Tairi Rõõm, Eesti Pank

Kokkuvõte
Doktoritöö kolme uurimuse fookuses on üks tööjõu tootlikkuse teguritest, tööjõu mobiilsus, äritsükli eri faasides. Eesti paindlik tööturg 2008–2009. aastate majanduskriisi ajal on pea eksperimen­taalseks keskkonnaks majanduslanguse ajal aset leidva tööjõu mobiilsuse uurimisel.

Kõigepealt analüüsitakse töötajate vaadeldavaid karakteristikuid, mis on seotud töötajate tootlikkusega indiviidi tasemel. Leitakse, et pööratud U kujuga vanuse-tootlikkuse kõver on laugem kõrgepalgalistel võrreldes madalapalgalistega. Selgub, et juurde palgatud vanemaealised on keskmiselt vähemalt sama tootlikud kui noored ja ettevõtetel pole seetõttu põhjust vanemate töötajate palkamisest hoiduda.

Teises uurimuses vaadeldakse, kuidas töökohti vahetavate töötajate individuaalsed karakteris­tikud muutuvad äritsükli eri faasides. Kinnitust leiab varasemate uuringute tulemus, et töötajate individuaalsed karakteristikud ei ole majanduslanguse ajal olulised ametiala vahetamise tõenäosusega seotud tegurid, kuid ilmneb, et majanduskriisi ajal tõuseb tööstaaži ja palga tähtsus.

Tööjõu tootlikkuse ja mobiilsuse vahelist seost käsitletakse kolmandas uurimuses. Seos võib olla positiivne, kuni mobiilsus ei muutu ettevõtetele ja töötajatele koormavaks. Ettevõtetel on seejuures teooreetiliselt suurem tõenäosus töötajate liikumist tootlikkuse huvides ära kasutada just majandus­languse faasis. Ka käesolevas töös näidatakse, et tööjõu vahetamis­voogude seos tootlik­kusega on majanduslanguse faasis pööratud Ukujuga.

Tootlikumad ettevõtted võivad olla edukamad töötajate mobiilsuse ära kasutamises, sest majandus­­kriisi ajal võib toimuda ressursside liikumine tootlikumatesse ettevõtetesse. Käesolevas töös näidatakse, et majanduslanguse faasis on tööjõu vahetamisvoogude ja tööjõu tootlikkuse seos tugevam välisosalusega ettevõtetes kui kodumaistes, seda aga ainult teenuste sektoris. Tööstuse sektoris välisosalusega ja kodumaiste ettevõtete vahel erinevust ei leitud.

 

Image
#teadus #ühiskonnale
Lelde Luik

Lelde Luik kaitseb doktoritööd „Re-evaluating the role of representative institutions in radical democratic theory: lessons from democratic identity construction in Latvia“

#koostöö #ühiskonnale
Geenikiip

Tartu Ülikool sai 30 miljonit eurot personaalmeditsiini keskuse arendamiseks

#kestlikkus #teadus
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli teadlased said kahe rahvusvahelise tippkeskuse arendamiseks 60 miljonit eurot