Skip to main content

Märt Maarand kaitseb doktoritööd „Credit institution’s limited rights for appealing the recovery and resolution measures in the European Union laws“

26. augustil kell 14.00 kaitseb Märt Maarand õigusteaduse erialal doktoritööd „Credit institution’s limited rights for appealing the recovery and resolution measures in the European Union laws“ („Krediidiasutuse piiratud võimalused finantsseisundi taastamise ja kriisilahendusmeetmete vaidlustamiseks EL õiguses“).

Juhendaja:
professor Irene Kull, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Filippo Annunziata, Bocconi Ülikool (Itaalia)

Kokkuvõte
Pangandus võib tunduda elitaarse ärina ning piiratud ligipääsu ja aina rangema regulatsioonide koorma all see seda mõnes mõttes ongi. Kuid ka pangad vajavad ja väärivad kaitset avaliku võimu meelevaldsuse eest, et tagada põhiõiguste kaitse ja pangandussektori jätkusuutlikkus. Doktoritöös on uuritud pankade õiguste olulist piiramist pankade päästmiseks loodud üleeuroopalises raamistikus. Nimelt on Euroopa Liidu ja liikmesriikide asutuste kasutusse loodud individuaalsete pankade päästmiseks uudsete õiguslike vahenditega tööristakast, kuid pankade vastuvaidlemise õigust ei ole uutele menetlustele ja avaliku võimu õigustele samal tasemel kohandatud. Uute avaliku võimu meetmetega kaasnevad aga olulised probleemid kohalduvate menetlusreeglite tuvastamisel, mõnel juhul ei ole üldse võimalik äärmiselt riivavate meetmete rakendamisele vastu vaielda ning lõpuks, kui pangal ka õnnestub vastu vaielda, suunatakse selliseid vaidluseid aina rohkem kaugematesse ja kallimatesse Euroopa Kohtutesse. Doktoritöös uuritakse pankade õiguste piiramise probleemi finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistikus eelkõige kolmest aspektist. Järeldub, et finantsseisundi taastamine on käsitletav eraldiseisva kontseptsioonina finantsjärelevalvest ja kriisilahendusest, sellel on oma tööriistakast, vastavate tööriistade rakendamise eeldused ning reeglistik. Samuti selgub alarmeerivalt, et mitmed loodud meetmed on adressaadist pangale, selle omanikele, klientidele ja võlausaldajatele äärmiselt koormavad, kuid samas omavad sellist efekti, et panga poolt võib neile vastu vaidlemine olla võimatu isegi oluliste ja ilmselgete riigipoolsete rikkumiste korral. Kolmandaks on doktoritöös tuvastatud reeglid ja välja töötatud test tuvastamaks pangandusvaldkonnas tehtud haldusotsuste kohtualluvus Euroopa Liidu ja liikmesriikide kohtute vahel, mis aitab vaidlemiseks leida õige kohtutee.

#teadus
Rippuvad lambipirnid_allikas Pexels

Sotsiaalteadlased energiapöördest: tarbimise vähendamiseks on vaja lahti mõtestada vajadused

Jaga
10.08.2022
#teadus
Inimesed kasutamas mobiiltelefoni

Õpilased kipuvad sotsiaalmeedias õpetajaid luurama

Jaga
08.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Liina Joller-Vahter kaitseb doktoritööd „The government as an enabler and accelerator of diffusion of radical innovations“

31. augustil kell 15.00 kaitseb Liina Joller-Vahter doktoritööd „The government as an enabler and accelerator of diffusion of radical innovations“.
Jaga
04.08.2022